Názov projektu: StopPovodniam

Realizácia infoaktivít v oblasti ochrany pred povodňami
v Banskobystrickom regióne
logo-opkzp.png
logo-eu.png
mzpsk.png
logotyp-SAZP-2015-B-00.png

Prijímateľ: EQUILIBRIUM EU, P. Rádayho 5166/8, 984 01 Lučenec

Kód projektu v ITMS2014+: 310021R604
Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj
Trvanie projektu: 12 mesiacov (od 10/2019 do 09/2020)
Celkové oprávnené výdavky projektu: 58 837,54 €
Výška poskytnutého NFP: 55 895,66 €

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia podporilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky nenávratným finančným príspevkom projekt “StopPovodniam” – Realizácia infoaktivít v oblasti ochrany pred povodňami v Banskobystrickom regióne. 

 

Občianske združenie EQUILIBRIUM EU, získalo nenávratný finančný príspevok. Projekt “StopPovodniam – Realizácia infoaktivít v oblasti ochrany pred povodňami v Banskobystrickom regióne” s kódom žiadosti NFP310020R604, je zameraný na informačno-edukačné aktivity v oblasti protipovodňových opatrení, ako aj ochranu pred povodňami/prívalovými dažďami na regionálnej úrovni v Banskobystrickom kraji.

Nenávratný finančný príspevok, ktorý poskytne Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky s riadiacim orgánom OP Kvalita životného prostredia, bol schválený vo výške 55 895,66 €. Projekt bude občianske združenie spolufinancovať vo výške 2 941,88 €. 

Cieľom je zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Ambíciou projektu je prostredníctvom rôznorodých komunikačno-edukatívnych nástrojov šíriť osvetu v protipovodňových opatrení širokej verejnosti vrátane podpory environmentálnej gramotnosti prostredníctvom neformálneho vzdelávania a výchovy v Banskobystrickom regióne. Aktivity budú zamerané pre širokú verejnosť (deti, mládež, dospelí), ako aj pre vybrané špecifické skupiny ako podnikatelia a minority.

Hlavnou aktivitou projektu “Informačný program” – StopPovodniam, bude vytvorenie praktického a moderného webového infoportálu, produkcia videodokumentov a vzdelávacia Roadshow. Na webovom portáli sa budú nachádzať odporúčania pre verejnosť, ako predchádzať povodniam podľa jednotlivých kategórií a cielení na obyvateľstvo. Videoreportáže budú cieliť na konkrétnu vzorku obyvateľstva (cieľovú skupinu).

Okrem informácií (história povodní na Slovensku, súčasný stav) budú obsahovať najmä odporúčania ako predchádzať povodniam. Realizácia Roadshow bude vo forme prezentačno-edukatívnych prednášok a stretnutí s vybranými cieľovými skupinami (základné školy, stredné školy a firmy) v rámci Banskobystrického kraja.