Súťažné podklady výzva na predkladanie ponúk za 
účelom výberu dodávateľa na  poskytnutie služby

 

Výzva v súlade s ustanovením  § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov – ZVO. 

 

 

Predmet zákazky :  

Príprava a produkcia  videodokumentov

 

Služba

Všetky podmienky nestanovené v týchto súťažných podkladoch a podmienkach sa riadia Zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Predloženie ponúk za účelom výberového konania – výberu dodávateľa.

 

Úhrada výdavkov spojených s prípravou dokumentárnych filmov  s odborníkmi, ktorí vysvetľujú zásady  ochrany pred povodňami. Jedná sa o sériu 5 reportáží vo forme videodokumentov v spojitosti s projektom :

StopPovodniam – Realizácia infoaktív v oblasti ochrany pred povodňami  v Banskobystrickom regióne

Kód projektu : 310021R604

Kód ŽoNFP : NFP310020R604

Operačný program : 310000- Kvalita životného prostredia

Prioritná os : Adaptácia na nepriaznivé  dôsledky zmeny klímy  so zameraním na ochranu pred povodňami

Cieľ : Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Lučenec  14.01.2020

 

l.  NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉHÉ MIESTO VEREJNO OBSTARÁVATEĽA 

Názov organizácie: EQUILIBRIUM EU, združenie

IČO: 50646192

Adresa :  P. Rádayho 5166/8,  984 01  Lučenec

Štatutárny zástupca : Andrea  Bodorová

Kontaktná osoba:  Štefan Bodor, Telefón:  +420/775979999, e-mail: stevo@bodor.cz 

                              Ing. Želmíra Kolimárová, Telefón: +421/905614807, e-mail:     

                              zelmira.kolimarova@lucenec.sk  

 

Združenie bude vo verejnom obstarávaní postupovať v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) – ako verejný obstarávateľ.

Ďalšie informácie budú poskytnuté  na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode súťažných podkladov. 

      

Druh zákazky: Prieskum trhu zverejnením výzvy (zákazky CKO) a oslovením potenciálnych dodávateľov za účelom výberu dodávateľa  v súlade so zákonom č. 343/2016 Z.z. ( § 117 ) o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II.  OPIS 

Názov ( predmet ) zákazky: 

Príprava a produkcia  videodokumentov

Služba

 

Hlavné miesto poskytnutia služby : 

P. Rádayho 5166/8,  984 01  Lučenec

 

Opis zákazky: 

 

Súčasťou projektu sú dokumentárne filmy s odborníkmi, ktorí vysvetľujú zásady ochrany pred povodňami a opisujú odporúčania pre konkrétnu cieľovú skupinu. Jedná sa o sériu 5 reportáží vo forme videodokumentov - každý z nich bude cieliť na konkrétnu vzorku obyvateľstva/cieľovú skupinu, pričom okrem informácií bude obsahovať najmä odporúčania ako povodniam predchádzať.

Príprava a produkcia 5 videodokumentov vo forme reportáží (kombinácia hovoreného slova, animácií a odporúčaní odborníkov) a ich modifikovaných verzií učených pre web zameraných na komunikáciu prevencie a ochrany pred povodňami na území Banskobystrického kraja. 

 

Tvorba kreatívnych scenárov pre produkciu videdokumentov

 • Požadovaným výstupom je 5 detailne vypracovaných scenárov jednotlivých videodokumentov (minutáž v rozsahu min. 10 minút a max. 15 minút) a ich modifikácií pre web podľa vopred schválených tém (nižšie uvedených  základných konceptov) predložených zadávateľom. Scenáre budú vyhotovené v podobe storyboardov s rozkreslenými scénami, textami a časovým trvaním jednotlivých scén. Scenáre budú zároveň obsahovať návrhy na kombináciu hraného a moderovaného obsahu videodokumentu a v prípadnej kombinácii s animáciami a potrebnou grafikou. 

 • Základný koncept videodokumentu/reportáže č. 1 (cieľová skupina = dospelá verejnosť, ktorá žije v blízkosti vodných tokov)

1. INTRO (hudba + archívne zábery z povodní)

2. Úvod do problematiky, krátke štatistiky škôd za uplynulé roky,

3. Vyjadrenie BBSK - Škodové udalosti za uplynulé roky,

4. Vyjadrenie SVP - existujú riešenia a opatrenia ako minimalizovať vznik povodní,

5. Vyjadrenie experta: Ako prispôsobiť terén a okolie, aby človek minimalizoval vznik povodne. Na čo dbať a aké úkony v okolí vodného zdroja treba robiť pravidelne. V prípade, keď nastane povodeň, čo má robiť. Všetky informácie, ktoré odznejú, budú pokryté reálnymi obrázkami, animáciami a 3D animáciami,

6. Záver.

 • Základný koncept videodokumentu/reportáže č. 2 (cieľová skupina = dospelá verejnosť, ktorá nežije v blízkosti vodných tokov)

1. INTRO (hudba + archívne zábery z povodní),

2. Úvod do problematiky, krátke štatistiky škôd za uplynulé roky,

3. Upútavka na informáciu - že povodne sa nás týkajú aj v prípade keď nežijeme pri vodnom toku,

4. Vyjadrenie SHMU: prívalové dažde,

5. Rozhovory s ľuďmi, ktorí povodeň zažili,

6. Vyjadrenie SVP - existujú riešenia a opatrenia ako minimalizovať vznik povodní,

7. Vyjadrenie experta: Ako prispôsobiť terén a okolie, aby človek minimalizoval vznik povodne. Na čo dbať a aké úkony v teréne treba vykonať pravidelne. V prípade, keď nastane povodeň, čo má robiť. Všetky informácie, ktoré odznejú, budú pokryté reálnymi obrázkami, animáciami a 3D animáciami,

8. Záver.

 • Základný koncept videodokumentu/reportáže č. 3 (cieľová skupina = deti a mládež)

1. INTRO (hudba + archívne zábery z povodní),

2. Úvod do problematiky, krátke štatistiky škôd za uplynulé roky,

3. Upútavka na informáciu - že povodne sa týkajú každého a treba ich mať na pamäti,

4. Vyjadrenie BBSK, SHMU, SVP: prívalové dažde,

5. Ukážky škôd spôsobených povodňami s komentárom,

6. Vyjadrenie experta: Ako sa správať v prípade hrozby povodne, na čo dbať a aké úkony treba vykonať, koho kontaktovať v prípade núdze. Všetky informácie, ktoré odznejú, budú pokryté reálnymi obrázkami, animáciami a 3D animáciami,

7. Záver.

 • Základný koncept videodokumentu/reportáže č. 4 (cieľová skupina = poľnohospodári, lesníci a pod.)

1. INTRO (hudba + archívne zábery z povodní),

2. Úvod do problematiky, krátke štatistiky škôd za uplynulé roky,

3. Ako dokážu eliminovať riziko povodní poľnohospodári? Vyjadrenie SHMU,

4. Ako dokážu eliminovať riziko povodní poľnohospodári? Vyjadrenie SVP - existujú riešenia a opatrenia ako minimalizovať vznik povodní,

5. Ako dokážu eliminovať riziko povodní poľnohospodári? Vyjadrenie SVP,

6. Vyjadrenie experta: téma: Ako dokážu eliminovať riziko povodní poľnohospodári. Všetky informácie, ktoré odznejú, budú pokryté reálnymi obrázkami, animáciami a 3D animáciami,

7. Záver.

 • Základný koncept videodokumentu/reportáže č. 5 (cieľová skupina = podnikatelia, napr. stavebné firmy, developeri, lokálne firmy)

1. INTRO (hudba + archívne zábery z povodní) 

2. Úvod do problematiky, krátke štatistiky škôd za uplynulé roky,

3. Vyjadrenie SVP: existuje metodika, ktorá dokáže minimalizovať vznik, alebo následky povodní?,

4. Vyjadrenie SHMU,

5. Vyjadrenie experta: Ako vybrať správne územie pre stavbu nových objektov. Ako prispôsobiť terén a okolie pri stavbe nových objektov. Na čo dbať a aké úkony v okolí vodného zdroja treba robiť pravidelne. V prípade keď nastane povodeň, čo je potrebné robiť, ktoré inštitúcie a organizácie je potrebné kontaktovať. Všetky informácie, ktoré odznejú, budú pokryté reálnymi obrázkami, animáciami a 3D animáciami,

6. Záver.

 

 • Kreatívne návrhy jednotlivých videodokumentov/reportáží musia obsahovať návrh postáv, prostredia, vizuálneho pôsobenia, výrazových prostriedkov a atmosféry, ktoré ako celok budú jednotlivé videodokumenty definovať a identifikovať. Scenáre musia zároveň obsahovať aj informáciu a rozpis, či súčasťou videodokumentu budú aj infografiky, resp. iné číselne alebo graficky spracované informácie. Súčasťou scenárov bude aj popis potreby sprievodného hlasu a komentárov, ktoré môžu komentovať dianie na obrazovke resp. číselné údaje, infografiky alebo animácie kvôli lepšiemu znázorneniu informácií. Súčasťou scenárov bude tiež zadefinovaná sprievodná hudba a jej žáner, aby lepšie dotvorila obsah a zabezpečila pozornejšie, príjemnejšie a dlhšie sledovanie videodokumentov. Súčasťou návrhov scenárov bude aj zadefinovanie obsadenia jednotlivých postáv. Dodávateľ je povinný dodať návrhy odborníkov, resp. lokálnych predstaviteľov, ktorých vyjadrenia budú zakomponované do videodokumentov v súlade s ich obsahovým zameraním.

 • Je potrebné, aby scenáre zohľadnili 2 jazykové verzie: slovenský jazyk (hlavná verzia) a rómsky jazyk (titulky). Do scenárov musí byť zakomponovaný branding (povinné označenie) v súlade s Manuálom pre informovanie  a komunikáciu OP KŽP.

 • Kreatívne scenáre videodokumentov musia spĺňať kvalitou a technickou realizáciou náležitosti potrebné pre vysielanie videodokumentu prostredníctvom vyššie zadefinovaných kanálov (facebook, youtube, slovenské videoportály, lokálne a spravodajské televízie). Dielo by malo byť navrhnuté s dôrazom na maximálnu hospodárnosť a s ohľadom na prostredie, v ktorom bude prezentované. Scenáre videodokumentov majú pôsobiť jednoducho, prirodzene a civilne. Nemajú pôsobiť nákladne a preštylizovane.

 • Termín dodania scenárov je max. 1 mesiac odo dňa vystavenia objednávky zo strany zadávateľa. 

 

Produkcia videdokumentov na základe kreatívnych scenárov

 • Komplexná produkcia/výroba videodokumentov vrátane všetkých prípravných (predprodukčných), produkčných a postprodukčných prác (ako napr. grafická výroba, zvukovýroba, až po výstup podľa požiadavky zadávateľa na základe kreatívnych scenárov.

 • Požadovanými výstupmi je 5 videodokumentov/reportáží (minutáž 1 dokumentu v rozsahu min. 10 minút a max. 15 minút) v 2 jazykových verzií: slovenský jazyk (hlavná verzia) a rómsky jazyk (titulky). Do videodokumentov musí byť zakomponovaný branding (povinné označenie) v súlade s Manuálom pre informovanie  a komunikáciu OP KŽP.

 • V prípade všetkých videodokumentov pôjde o kombináciu hraného a moderovaného videa v kombinácií s animáciami a videografikou. Súčasťou jednotlivých videodokumentov môžu byť aj infografiky, resp. číselné graficky spracované informácie, resp. screen shoty. Časť videodokumentu bude sprevádzaná sprievodným vybraným hlasom, ktorý môže nad obrazom komentovať dianie na obrazovke, resp. číselné údaje, infografiky, animácie, a to kvôli lepšiemu zdôrazneniu informácií a faktov. Súčasťou videodokumentu bude aj vhodne vybraná hudba za účelom lepšieho vnímania, a zároveň zabezpečenia dlhšieho sledovania videodokumentu zo strany cieľovej skupiny/skupín.

 • Technická špecifikácia výroby videodokumentov:

- Parametre :

Forma videodokumentov ......................................... publicistika

Dĺžka trvania (každého z 5) videodokumentov......... min. 10 / max. 15 minút

- Nastavenie kódovanie pre HD

Profil.......................................................................... FULL HD/4K

Dátový tok................................................................. 50 Mbps CBR

Pomer strán............................................................... 16:9

Audio kodek.............................................................. PCM

Vzorkovacia frekvencia.............................................48 kHz

Bitová hĺbka............................................................... 24 bit

 • Produkčné požiadavky na kamerovú techniku

Kamerová technika, ktorá musí spĺňať minimálne nasledujúce požiadavky resp. parametre (pri jednotlivých položkách sú povolené ekvivalenty, ktoré spĺňajú minimálnu úroveň technickej špecifikácie položky):

Kompenzácia chromatickej aberácie

vysokosvetelný objektív 

16 x optický zoom

2/3 MOS senzor s citlivosťou F13 v 1080i/50 a nízkym šumom S/N 59 dB

prepínateľná 50/60 Hz

 • Každá verzia videodokumentu musí byť okrem formátu podľa špecifikácie vysielateľa (lokálne a spravodajské televízie) dodaná aj v ďalších formátoch pre umiestnenie na web, on-line televízie, plátna a pod., a tiež na DVD (v príslušnom formáte na prehliadanie v počítači, DVD prehrávači a iných zariadeniach), podľa požiadavky zadávateľa. Zadávateľ si vyhradzuje právo účasti na výrobe osobne – určenou zodpovednou osobou, resp. osobami.

 • Termín dodania videodokumentov je max 7 mesiacov odo dňa vystavenia objednávky zo strany zadávateľa. 

Lehota spracovania  videodokumentov – reportáží je 8 mesiacov (od 02/2020 do 09/2020)

 

CPV kód :  7231 Spracovanie dát

 

Spôsob určenia ceny :

Uchádzač uvedie ním navrhovanú cenu  za komplexné dodanie služby  a v  ponuke uvedie celkové náklady.

 

III.  ADMINISTRATÍVNE  INFORMÁCIE 


Možnosť predloženia ponuky - rozdelenie predmetu zákazky na časti : 

 • zákazka nie je delená na časti

 

Povoľuje sa predloženie variantných riešení: 

 • nie

 

Oprávnení uchádzači :

Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorý je oprávnený dodávať požadovaný druh služby.

 

Jazyk ponuky:  Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku.

IV.  OBSAH PONUKY

 

Predloženie ponuky

1. Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. 

Súčasťou ponuky musí byť:

- cena za dodanie služby – označená ako cenová ponuka Príloha č. 1

- čestné prehlásenie o zákaze účasti vo VO – Príloha č. 2

 

2. Oprávnenie dodávať požadovanú službu, fotokópia.

 

Spôsob predkladania ponúk:

 1. poštovou zásielkou alebo osobne v uzatvorenom obale na adresu verejného obstarávateľa: 

EQUILIBRIUM EU,  P. Rádayho 5166/8, 984 01 Lučenec 

      Uzatvorené obaly je potrebné označiť heslom:

               „Príprava a produkcia  videodokumentov - neotvárať“

      alebo

 1. e-mailom na adresu : zelmira.kolimarova@lucenec.sk

 s označením e - mailu: Príprava a produkcia  videodokumentov.

 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

1. Aktuálny doklad (fotokópia alebo scan) o oprávnení podnikať v predmete zákazky,  

    (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než 

    živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného 

    registra),  

2. Návrh ceny  bez DPH a vrátane DPH – označený ako Cenová ponuka – Príloha č.1

3. Ak záujemca nie je platiteľom DPH, uvedie cenu celkovú a v cenovej ponuke na túto 

    skutočnosť písomne upozorní.

4. Vyhlásenie, že nemá zákaz účasti vo VO  – Príloha č. 2.

 

Vyhotovenie ponuky - ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme (ako e-mailová správa).

Dokumenty majú byť podpísané:

- uchádzačom v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom.

 

Lehota na predkladanie ponúk:

deň:  27                  mesiac: 01                        rok: 2020              hodina: do 12,00 hod. 

      

Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia a bude neotvorená vrátená uchádzačovi (v prípade elektronickej komunikácie cez elektronický nástroj zákazky nebude sprístupnená).

 

Ponuky zostávajú platné v čase do 31.12.2020.

 

Náklady na ponuky

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u obstarávateľa.

 

Predpokladaná hodnota zákazky:   15 960,00 € bez DPH

 

V.  KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  podľa ust. § 44 ods. 3, c)  ZVO

             - najnižšia cena vrátane DPH  (cena celková)

Najnižšia cena vrátane DPH. (100%)

 

Cena v ponuke bude stanovená v zmysle Zákona č.18/1996 Zb. o cenách ako cena maximálna vrátane DPH s uvedením výšky DPH. Ceny, prípadne spôsob stanovenia cien v ponuke, pokryjú všetky náklady a veci k riadnemu vykonaniu  predmetu obstarávania.

 

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ zašle informáciu, že uspel.  S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v zmysle predloženej cenovej ponuky. 

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, že neuspeli s uvedením dôvodu.

 

Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky.

 

Vysvetlenie súťažných podkladov je možné vyžiadať u kontaktnej osoby:

Kontaktná osoba: Štefan Bodor 

Telefón:  +420/775979999, e-mail: stevo@bodor.cz 

a Ing. Kolimárovej na tel. čísle : +421 905614807 alebo mailom : zelmira.kolimarova@lucenec.sk.

VI.  PODMIENKY  TÝKAJÚCE  SA  ZMLUVY 
Doba dodania predmetu zákazky: 

Lehota na dodanie služby - 8 mesiacov od uzavretia zmluvného vzťahu

Termín zadania zákazky: 

02/2020

 

Zmluva v súlade s obchodným zákonníkom.

Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného poskytovateľom služieb. Splatnosť faktúry je  30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 

 

Dodávateľ požadovanej služby bude povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s dodaním služieb / kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly /auditu sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od dodávateľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou. 

2.  Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu sú: 

a) Poskytovateľ pomoci a nim poverené osoby, 

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e) Splnomocnený zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 

 

Maximálna lehota na uzavretie zmluvného vzťahu: 31.12.2020.

 

Zdroj finančných prostriedkov a obchodné podmienky: 

Zákazka bude hradená  z prostriedkov poskytnutých v súlade s podpísanou Zmluvou o poskytnutí NFP – prostredníctvom Operačného programu : 310000- Kvalita životného prostredia, Prioritná os : Adaptácia na nepriaznivé  dôsledky zmeny klímy  so zameraním na ochranu pred povodňami, Cieľ : Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Zároveň z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa – združenia z jeho vlastných finančných prostriedkov spolufinancovaním.

Úhrada je bez zálohy. Úhrada faktúry bude  na základe  Zmluvy o poskytnutí služby a predložením daňového dokladu – faktúry.

 

Lučenec  14.01.2020

 

 

Príloha č. 1 -  Cenová ponuka

Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie o zákaze vo VO

Zrušenie verejného obstarávania - § 57, odstavec 2,

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 Názov predmetu zákazky:

Príprava a produkcia  videodokumentov

Služba

         Združenie EQUILIBRIUM EU, ako verejný obstarávateľ, Vám oznamuje zrušenie verejného obstarávania predmetnej zákazky podľa § 57, odstavec 2 – nakoľko sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, v priebehu postupu  verejného obstarávania sa vyskytli dôvody osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno vo verejnom obstarávaní pokračovať, nakoľko je nutné súťažné podklady doplniť.

       

Obstarávanie predmetnej zákazky  združenie EQUILIBRIUM EU ako verejný obstarávateľ vyhlásilo zverejnením prostredníctvom svojej webovej stránky a zverejnením na zákazky CKO dňa 20.01.2020.

 

 

          Verejný obstarávateľ združenie EQUILIBRIUM EU pristúpi k opätovnému výberovému konaniu zverejnením výzvy a súťažných podkladov ako zákazku s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.