• EQL.sk

Výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky: Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32


Ministerstvo Životného prostredia SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo 32. výzvu zameranú na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch.

Cieľom zverejnenej výzvy je udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry. Špecifický cieľ: zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.


OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT REALIZÁCIE PROJEKTU


Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci špecifického cieľa: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.


V rámci uvedeného typu aktivity sa príspevok poskytuje na nasledovné hlavné aktivity projektu:


1. Triedený zber komunálnych odpadov, t.j.:


 1. Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber odpadov - zberných dvorov za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu KO (primárne na odpady, za ktorých zber a nakladanie s nimi je v súlade so zákonom o odpadoch zodpovedná obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne).

 2. Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu - napr. zberné nádoby podľa § 81 ods. 5 zákona o odpadoch, zberové vozidlá a iné stroje pre zvoz a nakladanie s odpadmi, za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne (napr. nákladné vozidlá, traktory a vlečky, ťahače, pracovné stroje).

 3. Nákup zariadení na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných vytriedených zložiek KO, za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne (napr. drvič drobného stavebného odpadu, drvič biologicky rozložiteľného KO, ktorých výstupom upravený odpad).


2. Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov, t.j.:


 1. Výstavba a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov za účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie zvyškového, výlučne zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom systémov, tzv. mechanicko-biologickej úpravy odpadu, pri ktorých výsledným produktom po mechanicko-biologickej úprave je výlučne upravený, resp. biologicky stabilizovaný odpad.

 2. Nákup hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov (s výnimkou zberných nádob na zmesový komunálny odpad a zberových vozidiel na zmesový komunálny odpad a iných dopravných prostriedkov).


3. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu , t.j.:


 1. Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie BRKO (biologicky rozložiteľný KO), okrem biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne (napr. kompostárne alebo iné zariadenia na aeróbny alebo anaeróbny rozklad), vrátane nákupu hygienizačných jednotiek.

 2. Výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich malých kompostární v obciach (t.j. kompostárne určené výlučne na zelený odpad, ktorých ročná kapacita neprevyšuje 100t).

 3. Nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRKO – napr. drviče, nakladače a prekopávače nevyhnutne potrebné pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRKO, mulčovače so zberným košom, zberové vozidlá a zberné nádoby na BRKO, ak nie je v súčasnosti dostatočne zabezpečený zber BRKO.


Žiadateľ definuje v ŽoNFP hlavnú aktivitu projektu, ktorou môže byť len jedna z aktivít uvedených pod bodmi 1 až 3.


 • Spôsob financovania:

 • Predfinancovanie

 • zálohové platby, refundácia (resp. ich kombinácia)


Podmienka vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov


Žiadateľ musí preukázať vzťah / právo (vlastnícke alebo iné), na základe ktorého je oprávnený užívať všetky veci, na ktorých má byť projekt realizovaný. Veci (hnuteľné a nehnuteľnosti), ktoré majú byť zhodnotené z NFP, musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, zároveň na týchto veciach nesmie v čase uzavretia zmluvy o NFP viaznuť záložné právo.


Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje.

Maximálna výška príspevku na projekt nesmie presiahnuť 6 mil. EUR.


Oprávnení žiadatelia:

 • obec, alebo združenie obcí

 • príspevková alebo rozpočtová organizácia obceprávnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom

 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100% vlastníctve obce/obcí

 • združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100% vlastníctve obce/obcí.


Pre ďalšie informácie kontaktujte našu kanceláriu. Pomôžeme vám so získaním NFP.