• EQL.sk

VÝZVA: Prístup k pitnej vode

OP ĽUDSKÉ ZDROJE Prístup k pitnej vode je základné ľudské právo. Jedným z cieľov operačného programu Ľudské zdroje do konca roka 2018 je zabezpečiť, alebo zlepšiť  prístup k pitnej vode pre viac ako 8000 osôb

Zameranie výzvy:

Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“) pomocou vodovodov, výdajných miest, studní a úpravní povrchových vôd


Spôsob realizácie:

Výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody (vrátane samostatnej realizácie výdajných miest)Budovanie vŕtaných studní Realizácia úpravní povrchovej vody 


Je možná aj  kombinácia vybudovania vŕtanej studne a výstavby miestneho potrubného rozvodu pitnej vody od studne k výdajnému miestu alebo kombinácia realizácie úpravne povrchovej vody a miestneho potrubného rozvodu pitnej vody od úpravne vody k výdajnému miestu.

Špecifikácia výdajného miesta:

Za výdajné miesto je považované miesto, kde je umiestnený napr. výtokový stojan pre uličné rozvody vody, automatický výdajný systém alebo zariadenie podobnej funkcie. V závislosti od potrieb projektu môže byť vybudovaných aj viac výdajných miest. Odbočenia budovaných miestnych vodovodov a domové prípojky nie sú oprávneným výdavkom (odbočenia, ako neoprávnený výdavok, sú myslené ako odbočenia vedúce k domovým prípojkám, resp. k hraniciam pozemkov, kde by došlo k napojeniu jednotlivých nehnuteľností z hlavnej vetvy, resp. z vetvy na ulici, kde sa nachádzajú pripájané nehnuteľnosti). 

Oprávnení žiadatelia: obce s prítomnosťou MRK (Zabezpečenie zásobovania pitnou vodou, pre min. 50 ľudí)

Pre ďalšie informácie kontakujte našu kanceláriu.

Predbežný termín vyhlásenia výzvy: 06/2019


Občianske združenie EQUILIBRIUM EU POSKYTUJE:

Konzultačnú činnosť počas prípravy aj v priebehu projektu 

Monitoring dotačných príležitostí (nielen v oblasti dotácií EÚ)

Príprava projektovej žiadosti o dotáciu

Realizácia výberového konania v rámci projektu financovaného z dotácie EÚ

Zaistenie administrácie a monitoringu projektu podľa schválenej žiadosti o dotáciu EÚ

Plná asistencia počas čerpania NFP

Audit projektu pred jeho ukončením


EQUILIBRIUM EU O.Z. EQL.sk T.G. Masaryka 7 984 01 Lučenec

email: eql@eql.sk

Tel. sekretariát: 047 202 86 15

Fax: 047 202 86 15