• EQL.sk

VÝZVA: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry

MINISTERSTVO VNÚTRA & OP ĽUDSKÉ ZDROJE

Vybudovaná technická infraštruktúra (pozemné komunikácie) je významným rozvojovým faktorom v každej obci či meste, pretože vytvára podmienky pre rozvoj podnikania i pre kvalitu života jej obyvateľov. V súčasnoti nemajú mnohé obce dostatok finančných zdrojov na budovanie nových komunikácií, ani na významné rekonštrukcie tých súčasných.

Obciam výrazne môže pomôcť aktuálna eurofondová výzva "Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry". Vyhlasovateľom výzvy je Ministerstvo vnútra SR. Vyhlasovateľ stanovil až 11.100.000€ pre uchádzačov, zdroje sú z EÚ. So získaním finančných prostriedkov vám vieme výrazne pomôcť.

Časový harmonogram:

Vyhlásenie výzvy: 26. 6. 2019

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 9. 9. 2019

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 11. 11. 2019


Finančné podmienky:

Minimálna výška NFP na projekt: nestanovuje sa

Maximálna výška NFP na projekt: 1 425 000 EUR

Maximálna výška COV na projekt: 1 500 000 EUR

Spolufinancovanie žiadateľa: 5%

Systém financovania: predfinancovanie, refundácia, alebo ich kombinácia


Oprávnení žiadatelia a územie:

 • Obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít v Atlase RK 2013 (informujte sa u nás, či vaša obec je oprávneným žiadateľom)

 • Oprávnené miesto realizácie projektu je územie Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja

Oprávnené aktivity:

 • výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácii pre motorové vozidlá,

 • rekonštrukcia vrstiev vozovky (výmena podkladnej a obrusnej),

 • výstavba a rekonštrukcia chodníkov pre peších alebo peších a cyklistov,

 • výstavba a rekonštrukcia lávok pre peších alebo peších a cyklistov, a mostných objektov pre motorové vozidlá,

 • výstavba a rekonštrukcia upokojených komunikácii (spevnených plôch), ako súčasť vyššie uvedených podporených objektov/ objektu,

 • výstavba verejného osvetlenia, ako súčasť vyššie uvedených podporených objektov/ objektu,

 • nevyhnutné odstavné plochy (bezodplatné) pre motorové vozidlá, ako súčasť podporenej infraštruktúry – (oprávnené iba pri objektoch slúžiacich verejnosti, ktoré sú v správe žiadateľa – napr. školská infraštruktúra, sociálne a komunitné služby a pod.) 


Dodatočné informácie:

 • Rekonštrukcia pozemných komunikácií (cesty, chodníky, mostné objekty) je oprávnená iba v prípade, ak je predmetom projektu aj výstavba nových pozemných komunikácií (cesty, chodníky, mostné objekty).

 • Predmet projektu musí bezprostredne spadať do rozsahu úkonov súvisiacich so správou obce a jej majetku, tzn. do samosprávnej pôsobnosti podľa platných právnych predpisov.

 • Oprava a údržba pozemných komunikácii nie je oprávnená, musí sa jednať o rekonštrukciu.

Pre ďalšie informácie kontakujte našu kanceláriu.


Občianske združenie EQUILIBRIUM EU POSKYTUJE:

Konzultačnú činnosť počas prípravy aj v priebehu projektu 

Monitoring dotačných príležitostí (nielen v oblasti dotácií EÚ)

Príprava projektovej žiadosti o dotáciu

Realizácia výberového konania v rámci projektu financovaného z dotácie EÚ

Zaistenie administrácie a monitoringu projektu podľa schválenej žiadosti o dotáciu EÚ

Plná asistencia počas čerpania NFP

Audit projektu pred jeho ukončením

EQUILIBRIUM EU, O.Z.

T.G. Masaryka 7 984 01 Lučenec

(Dom Služieb časť "A", II. poschodie)

email: eql@eql.sk

Web: www.eql.sk

Tel. sekretariát: 047 202 86 15