• EQL.sk

VÝZVA: Nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálnymi skládkami

MINISTERSTVO VNÚTRA & OP ĽUDSKÉ ZDROJE

Mnohé obce na Slovensku trápia nelegálne skládky. Tento jav je viditeľný predovšetkým v obciach, v ktorých žijú obyvatelia s nižšími príjmami. Starostovia a primátori dostanú aj tento rok šancu na ich odstránenie. Môžu na to využiť finančné zdroje EÚ.


Zameranie výzvy:

Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu

Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky


Podmienky v skratke:

Štátna schéma pomoci de minimis sa v rámci tejto výzvy neuplatňuje. Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo vnútra v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Výška spolufinancovania žiadateľa je 5%. (Výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa sa stanovuje ako rozdiel medzi celkovými oprávnenými výdavkami projektu a poskytnutým NFP zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu.)

Žiadateľom môže byť obec s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Obec musí mať vysporiadané všetky záväzky voči štátu, poisťovniam a nesmie byť v nútenej správe.


CIEĽ A AKTIVITY:

  1. Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu

  2. Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky

  • Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad

  • Vybudovanie zberných dvorov na umiestnenie zberných nádob

  • Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu

  • Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu


Oprávnení žiadatelia: obce s prítomnosťou MRK Minimálna výška príspevku: nestanovuje sa Maximálna výška príspevku: 500.000 EUR

Pre ďalšie informácie kontakujte našu kanceláriu.

Predbežný termín vyhlásenia výzvy: 12/2019


Občianske združenie EQUILIBRIUM EU POSKYTUJE:

Konzultačnú činnosť počas prípravy aj v priebehu projektu 

Monitoring dotačných príležitostí (nielen v oblasti dotácií EÚ)

Príprava projektovej žiadosti o dotáciu

Realizácia výberového konania v rámci projektu financovaného z dotácie EÚ

Zaistenie administrácie a monitoringu projektu podľa schválenej žiadosti o dotáciu EÚ

Plná asistencia počas čerpania NFP

Audit projektu pred jeho ukončením


EQUILIBRIUM EU O.Z. EQL.sk T.G. Masaryka 7 984 01 Lučenec

email: eql@eql.sk

Tel. sekretariát: 047 202 86 15

Fax: 047 202 86 15