• EQL.sk

Ministerstvo vnútra SR opätovne vyhlásilo výzvu na podporu prístupu k pitnej vode

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo ďalšiu výzvu zameranú na prístup k pitnej vode v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK), ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Operačný program Ľudské zdroje s pomocou Európskej únie tak dáva možnosť obciam a mestám zabezpečiť prístup k pitnej vode.Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2020-1


Vyhlásená 21. apríla 2020

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 1. júna 2020

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 17. júla 2020


Minimálna výška príspevku: nestanovuje sa.

Maximálna výška príspevku: 1 425 000,00 EUR Celkové oprávnené výdavky (ďalej len „COV“) uvedené v ŽoNFP nesmú presiahnuť sumu 1 500 000,00 EUR

Úlohou štátu je pomáhať pri ochrane zraniteľných, znevýhodnených a marginalizovaných ľudí a skupín. Prístup k bezpečnej pitnej vode patrí medzi základné ľudské práva. Voda je základná podmienka života človeka a má  kľúčovú hygienickú funkciu. Sprostredkovateľský orgán opätovne pristúpil k vyhláseniu tejto výzvy, aby umožnil ďalším žiadateľom zlepšiť prístup k pitnej vode svojim obyvateľom pomocou vodovodov, budovania vodných zdrojov, výdajných miest alebo úpravní povrchových vôd. Zároveň realizáciou týchto opatrení budú môcť obce a mestá zmierniť šírenie a následky pandémie ochorenia COVID-19. 


Jedným zo špecifických cieľov operačného programu Ľudské zdroje je zvýšiť počet rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania, čoho neoddeliteľnou súčasťou je aj prístup k pitnej vode. Prostredníctvom zabezpečenia prístupu k pitnej vode sa zlepší kvalita bývania a hygieny obyvateľov v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK), čím môžeme prispieť aj k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19.


Cieľom zverejnenej výzvy je zlepšiť prístup k bezpečnej pitnej vode a prispieť tak k integrácií vylúčených skupín obyvateľstva do spoločnosti. Podpora z operačného programu Ľudské zdroje bude smerovať najmä do lokalít s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktoré boli predtým pripojené k menej kvalitnému zdroju pitnej vody, alebo neboli pripojené k žiadnemu zdroju pitnej vody.


Na výzvu je zo zdrojov Európskej Únie vyčlenených 10 miliónov eur. Oprávnenými žiadateľmi vo výzve sú obce a mestá z Atlasu rómskych komunít 2019 a ich územie, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Súčasťou novej výzvy je inštitút zásobníka projektov, ktoré budú pozitívne vyhodnotené. Sprostredkovateľský orgán tak bude môcť po uvoľnení finančných prostriedkov a na základe schválenia navýšenia alokácie na výzvu, schváliť projekty, ktoré budú neschválené z dôvodu chýbajúcej alokácie.


Oprávnenými výdavkami na výzvu sú výdavky na podporu výstavby a rozšírenie miestnych vodovodov, potrubných rozvodov pitnej vody, ako aj budovanie výdajných miest a výdajných stojanov, budovanie vodných zdrojov a realizácia úpravní povrchovej vody. Oprávnené obce a mestá sa na projekte budú podieľať 5-percentnou spoluúčasťou.


Vzhľadom na to, že prístup k pitnej vode chýba v niektorých prípadoch aj v častiach obcí s nerómskou populáciou, je žiadúce predchádzať exklúzií medzi MRK a nerómskou populáciou v rámci podpory intervencií zameraných na prístup k pitnej vode. Z tohto dôvodu je umožnené popri investíciách do zlepšenia prístupu k pitnej vode pre MRK podporiť pomerne aj investície v častiach obce, ktoré neobýva MRK.


Pre ďalšie informácie kontakujte našu kanceláriu.Občianske združenie EQL zabezpečuje:

Konzultačnú činnosť počas prípravy aj v priebehu projektu 

Monitoring dotačných príležitostí (nielen v oblasti dotácií EÚ)

Príprava projektovej žiadosti o dotáciu

Realizácia výberového konania v rámci projektu financovaného z dotácie EÚ

Zaistenie administrácie a monitoringu projektu podľa schválenej žiadosti o dotáciu EÚ

Plná asistencia počas čerpania NFP

Audit projektu pred jeho ukončením


EQL T.G. Masaryka 7, 984 01 Lučenec

email: eql@eql.sk

Tel. sekretariát: 047 202 86 15

Fax: 047 202 86 15