• EQL.sk

KORONAKRÍZA: Možnosti získania finančného príspevku z ÚPSVaR

ÚPSVaR v rámci podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie prijal zatiaľ tri opatrenia, štvrté opatrenie je v štádiu prijímania. Prinášame prehľad pomoci, ktoré poskytuje štát dotknutým podnikateľom v čase koronakrízy.


Opatrenie 1

Podpora zamestnávateľov (ďalej ako "ZMĽ"), ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky

Opatrenie 2

Podpora zamestnávateľov a SZČO, ktorým v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky alebo ktorým poklesli tržby

Opatrenie 3

Podpora zamestnávateľov zasiahnutých mimoriadnou situáciou

Opatrenie 4

Podpora vybraných skupín fyzických osôb, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie nemajú žiaden príjem. (bude sa týkať SZČO, dohodárov a jednoosobových s.r.o.) Podmienky opatrenia č. 4 zatiaľ nie sú zverejnené


Poznámky:

 • Celková výška pomoci pre jedného žiadateľa, ktorý je SZČO, nemôže presiahnuť 800 000,00 Eur

 • Celková výška pomoci ktorá je poskytnutá žiadateľovi pôsobiacemu v odvetví rybolovu a akvakultúry nesmie presiahnuť sumu 120 000,00 Eur 

 • Celková výška pomoci, ktoré je poskytnutá žiadateľovi pôsobiacemu v poľnohospodárskej prvovýrobe nesmie presiahnuť sumu 100 000,00 Eur

OPATRENIE 1

 • žiadosť (v prílohe spolu s manuálom na vypĺňanie a potrebnými prílohami, povinná príloha výkaz pre priznanie príspevku) sa podáva na ÚPSVaR prioritne emailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky, vo výnimočných prípadoch osobne alebo poštou,

 • žiadosť sa podáva najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý ZMĽ žiada o poskytnutie príspevku,

 • ZMĽ, ktorý vznikol najneskôr k 01.02.2020, ktorý udrží pracovné miesto aj v čase vyhlásenej mimor. situácie, -ZMĽ nie je subjekt verejnej správy ani s.r.o., ktorá nemá zamestnancov (ďalej "ZMC"-ov),

 • cieľová skupina - ZMC, ktorému ZMĽ nemôže prideľovať prácu (aj SZČO ako ZMĽ), ZMC musí byť prijatý najneskôr do 01.03.2020 do pracovného pomeru, bez ohľadu, či na dobu určitú alebo neurčitú, nie však pracujúci na dohodu,

 • nie ZMC, ktorý je na PN alebo OČR alebo vo výpovednej lehote,

 • ďalšou podmienkou je, že ZMĽ vypláca ZMC-om náhradu mzdy minimálne vo výške 80 % ich priemerného zárobku, (za marec 2020 aj ten, ktorý v zmysle § 142 ZP vyplácal náhradu mzdy v zmysle kolektívnej zmluvy), 

Oprávnené výdavky: 

 • za oprávnené výdavky sa považuje finančný príspevok na úhradu náhrady mzdy ZMC vo výške 80% jeho priemerného zárobku, max vo výške 1.100,- Eur;

 • ZMĽ, ktorý vyplatil v zmysle kolektívnej zmluvy menej ako 80 % priemerného zárobku, zohľadní sa mu reálne vyplatená náhrada mzdy, max 880,- Eur;

 • ZMĽ, ktorý vypláca náhradu mzdy viac ako 80 % priemerného zárobku, bude mu vyplatený príspevok na náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku, max 1.100,- Eur;

 • ak je náhrada mzdy menej ako 1.100,- Eur, príspevok je najviac vo výške reálne vyplatenej náhrady mzdy,

 • príspevok sa bude poskytovať na základe žiadosti a predloženého Výkazu pre priznanie príspevku

 • následne sa príspevok za ďalšie mesiace bude poskytovať len na základe predloženého Výkazu pre priznanie príspevku,

 • príspevok sa poskytne na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku

 • neposkytne sa na udržanie pracovného miesta, ak bol naň poskytnutý iný príspevok 

OPATRENIE 2

 • žiadosť (v prílohe spolu s manuálom na vypĺňanie a potrebnými prílohami, povinná príloha výkaz pre priznanie príspevku) sa podáva na ÚPSVaR, v ktorom obvode prevádzkuje alebo vykonáva činnosť,  prioritne emailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky, vo výnimočných prípadoch osobne alebo poštou,

 • žiadosť sa podáva najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý SZČO žiada o poskytnutie príspevku,

 • SZČO, ktorá prevádzkuje živnosť, vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov alebo vykonáva poľnohospodársku výrobu

 • SZČO nemocensky a dôchodkovo poistená do 31.03.2020 a poistenie naďalej trvá alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny

 • nie SZČO, ktorá má pozastavenú alebo zrušenú činnosť

 • SZČO, ktorá vznikla najneskôr k 01.02.2020

 • nie SZČO, ktorá má zároveň uzatvorený pracovný pomer 

Oprávnené výdavky: 

 • za oprávnený výdavok v mesiaci marec sa považuje príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO nadväzne na pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 (alt. s priemerom za rok 2019); v prípade, že žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, dokladuje porovnateľné obdobie za február 2020, a to nasledovne najviac vo výške: 

 1. Pokles tržieb menej ako 10%  0,-eur

 2. Pokles tržieb 10 %, - 19,99%   90,- eur

 3. Pokles tržieb 20 %, - 29,99%   150,- eur

 4. Pokles tržieb 30 %, - 39,99%   210,- eur

 5. Pokles tržieb 40 a viac % 270,- eur 

 • za oprávnený výdavok v mesiacoch apríl, máj sa považuje príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO nadväzne na pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 (alt. s priemerom za rok 2019); v prípade, že žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, dokladuje porovnateľné obdobie za február 2020, a to nasledovne najviac vo výške: 

 1. Pokles tržieb menej ako 20% 0,- eur

 2. Pokles tržieb ≥ 20 %, od 20,00-39,99% 180,- eur

 3. Pokles tržieb ≥ 40 %, od 40,00-59,99% 300,- eur

 4. Pokles tržieb ≥ 60 %, od 60,00-79,99% 420,- eur

 5. Pokles tržieb ≥ 80 %, od 80% a viac 540,- eur 

 • žiadateľ si zvolí jednu alternatívu z výpočtov: 

 1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 03 / 2020 - predchádzajúce je 03/2019)

 2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019

 3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka

 4. 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020 

 • príspevok sa bude poskytovať na základe žiadosti a predloženého Výkazu pre priznanie príspevku

 • následne sa príspevok za ďalšie mesiace bude poskytovať len na základe predloženého Výkazu pre priznanie príspevku,

 • príspevok sa poskytne na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku

 • neposkytne sa na udržanie pracovného miesta, ak bol naň poskytnutý iný príspevok 


OPATRENIE 3

 • žiadosť (v prílohe spolu s manuálom na vypĺňanie a potrebnými prílohami, povinná príloha výkaz pre priznanie príspevku) sa podáva na ÚPSVaR, v územnom obvode ktorého udrží  pracovné miesta prioritne emailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky, vo výnimočných prípadoch osobne alebo poštou,

 • žiadosť za mesiac marec je možné predložiť do 15.05.2020, inak sa žiadosť podáva najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý ZMĽ žiada o poskytnutie príspevku,

 • ZMĽ (aj SZČO), ktorý vznikol najneskôr k 01.02.2020, ktorý udrží pracovné miesto aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti, -ZMĽ nie je subjekt verejnej správy ani s.r.o., ktorá nemá zamestnancov (ďalej "ZMC"-ov),

 • cieľová skupina - ZMC, ktorý musí byť prijatý najneskôr do 01.03.2020 do pracovného pomeru, bez ohľadu, či na dobu určitú alebo neurčitú, nie však pracujúci na dohodu,

 • nie ZMC, ktorý je na PN alebo OČR alebo čerpajúci dovolenku,

 • počas poskytnutia príspevku nie je možné presunúť na inú prevádzku, pokiaľ má ZMĽ viac prevádzok 

Oprávnené výdavky

 • za oprávnený výdavok sa považuje (je možné si vybrať len jednu z uvedených možností): 

 1. úhradu náhrady mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa, najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac v sume 880,00 eur

 2. paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca, v závislosti od poklesu tržieb zamestnávateľa; za ZMC-a sa považuje ZMC, ktorému ZMĽ prideľuje prácu ako aj ZMC, ktorému nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane ZMĽ-a; zároveň zamestnanec nemal viac ako 50 % jeho fondu mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca alebo nečerpal dovolenku. 

 • za oprávnený výdavok v mesiaci marec sa považuje príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca nadväzne na pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 (alt. s priemerom za rok 2019); v prípade, že žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, dokladuje porovnateľné obdobie za február 2020, a to nasledovne najviac vo výške: 

 1. Pokles tržieb menej ako 10%  0,-eur

 2. Pokles tržieb 10 %, - 19,99%   90,- eur

 3. Pokles tržieb 20 %, - 29,99%   150,- eur

 4. Pokles tržieb 30 %, - 39,99%   210,- eur

 5. Pokles tržieb 40 a viac % 270,- eur 

 • za oprávnený výdavok v mesiacoch apríl, máj sa považuje príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca nadväzne na pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 (alt. s priemerom za rok 2019); v prípade, že žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, dokladuje porovnateľné obdobie za február 2020, a to nasledovne najviac vo výške: 


 1. Pokles tržieb menej ako 20% 0,- eur

 2. Pokles tržieb od 20,00-39,99% 180,- eur

 3. Pokles tržieb od 40,00-59,99% 300,- eur

 4. Pokles tržieb od 60,00-79,99% 420,- eur

 5. Pokles tržieb od 80% a viac 540,- eur 

 • žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb: 

 1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 03 / 2020 - predchádzajúce je 03/2019)

 2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019

 3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020


 • ZMĽ, ktorý vypláca v zmysle kolektívnej zmluvy menej ako 80 % priemerného zárobku, zohľadní sa mu reálne vyplatená náhrada mzdy, max 880,- Eur;

 • ZMĽ, ktorý vypláca náhradu mzdy viac ako 80 % priemerného zárobku, bude mu vyplatený príspevok na náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku, max 880,- Eur;

 • ak je náhrada mzdy menej ako 880,- Eur, príspevok je najviac vo výške reálne vyplatenej náhrady mzdy,

 • príspevok sa bude poskytovať na základe žiadosti a predloženého Výkazu pre priznanie príspevku

 • následne sa príspevok za ďalšie mesiace bude poskytovať len na základe predloženého Výkazu pre priznanie príspevku,

 • príspevok sa poskytne na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku

 • neposkytne sa na udržanie pracovného miesta, ak bol naň poskytnutý iný príspevok 

Prehľad pomoci vypracovala Advokátska kancelária JUDr. Ondrej SzilágyiPre ďalšie informácie kontakujte našu kanceláriu.


EQL

T.G. Masaryka 7, 984 01 Lučenec

(Dom Služieb časť "A", II. poschodie)

email: eql@eql.sk

Web: www.eql.sk


Tel. sekretariát: 047 202 86 15