• EQL.sk

KORONAKRÍZA: štvrté opatrenie

ÚPSVaR v rámci podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie prijal aj štvrté opatrenie. Prinášame prehľad pomoci, ktoré poskytuje štát dotknutým podnikateľom v čase koronakrízy.

 • žiadosť (v prílohe spolu s manuálom na vypĺňanie a potrebnými prílohami, povinná príloha výkaz pre priznanie príspevku) sa podáva na ÚPSVaR, v ktorom obvode prevádzkuje alebo vykonáva činnosť,  prioritne emailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky, vo výnimočných prípadoch osobne alebo poštou,

 • žiadosť sa podáva najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý SZČO žiada o poskytnutie príspevku, za mesiac marec 202 je potrebné žiadosť predložiť do 15.05.2020,

 • SZČO, ktorá od 13.03.2020 nemá žiadny iný príjem a ktorá prerušila vykonávanie/prevádzkovanie svojej činnosti a nepozastavila alebo nezrušila oprávnenie na jej vykonávanie/prevádzkovanie

 • za príjem sa na tento účel považuje aj: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok

 • SZČO, ktorá prevádzkuje živnosť, vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov alebo vykonáva poľnohospodársku výrobu

 • SZČO nemocensky a dôchodkovo poistená do 31.03.2020 a poistenie naďalej trvá alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny

 • SZČO, ktorá vznikla najneskôr k 01.02.2020

 • aj fyzická osoba, ak je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným (tzv. jednoosobová s.r.o.), ktorej zisk po zdanení za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré skončilo najneskôr 31.12.2019, nepresiahol 9 600 eur a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur; v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2019, zisk po zdanení za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 600 eur/12xpočet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur/12xpočet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca roka 2019; je konateľom v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným a nie je zároveň jej zamestnancom a nie je spoločníkom v inej s.r.o.


Oprávnené výdavky:


 • za oprávnený výdavok sa považuje mesačný paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 105 eur za mesiac marec 2020 a vo výške 210 eur za mesiac apríl a máj 2020

 • príspevok sa bude poskytovať na základe žiadosti a predloženého Vyhlásenia oprávneného žiadateľa 7A – vyhlásenie SZČO a 7B – vyhlásenie jednooosobovej sro 

 • príspevok sa poskytne na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku