Vyhledat

Európska únia bojuje proti dezinformáciám a hoaxom vďaka projektu “Never všetkému, čo je na webe”

V rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) podporil Európsky sociálny fond projekt “Never všetkému, čo je na webe", ktorý zvýši občiansku gramotnosť mládeže.

LUČENEC (2.5.2019) – Občianske združenie EQUILIBRIUM EU, získalo nenávratný finančný príspevok z Európskej Únie, s kódom žiadosti NFP314010Q480. Projekt “Never všetkému, čo je na webe”, sa zameriava na zvýšenie občianskej gramotnosti v detskom a mladistvom veku. Nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu predstavuje 372 508, 58 €. Projekt spolufinancuje občianske združenie z vlastných zdrojov vo výške 5 %.

Zámerom projektu “Never všetkému, čo je na webe (Iniciatíva neformálneho vzdelávania študentov v oblasti občianskej gramotnosti)” je atraktívnou formou pripraviť žiakov a študentov na aktívne zapojenie sa do verejnej politiky, overovanie faktov v médiách, triedenie dezinformácií a konšpirácií na internete.

Dezinformačné weby na Slovensku sú takmer do takej miery čítané, sledované a počúvané, že prinášajú podobné čísla sledovanosti ako tradičné, mienkotvorné média. Tieto médiá okrem dezinformácií šíria nenávisť, rasizmus a vyvolávajú v čitateľoch strach. Prieskum Štátnej školskej inšpekcie z roku 2017 ukázal, že sklony ku konšpiračným témam zo strany školákov/študentov sú veľmi veľké. Preto je dôležité mládež pripraviť včas na to, aby informácie, ktoré prijíma, vedela správne spracovať, vyhodnotiť a overiť.

Súčasný školský systém nepripravuje žiakov na hrozbu, ktorú predstavuje šírenie dezinformačných správ. V rámci tohto projektu sa uskutočnia prednášky, workshopy na základných a stredných školách, ktoré budú zamerané na tzv. digitálnu výchovu. Počas pilotnej fázy bude vybraná vzorka učiteľov, ktorí budú môcť získané poznatky sprostredkovať žiakom druhého stupňa základných škôl a študentom stredných škôl. Žiači a študenti sa počas prednášok a praktických cvičení naučia prijímať správy, ako ich overiť a selektovať. Nahliadnu do fungovania médií, ako aj do princípu tvorby správ pre spravodajstvo, budú vedieť rozoznať seriózne médium od dezinformačného, falošného média. Súčasťou projektu bude aj webová platforma zameraná na výmenu informácií, ktorá prispeje k zvyšovaniu vedomostí širokého spektra – učiteľom, predstaviteľom verejnej správy a expertom, ako aj študentom a žiakom.


Realizáciou tohto projektu sa zvýši povedomie problematiky šírenia falošných správ a jej dopad na verejnú mienku. Hlavným prínosom projektu bude posilnenie a zefektívnenie kapacít inštitúcií verejného sektora na úrovni základných a stredných škôl a pridružených subjektov v ich schopnosti čeliť výzvam súvisiacim so šírením falošných správ v médiách a na internete.


Súčasťou realizovaných aktivít bude aj pilotné testovanie vytvorených didaktických pomôcok na vybraných základných a stredných školách v rámci Banskobystrického kraja.