• EQL.sk

AKTUALIZOVANÉ: Podpora cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | Kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-27


Integrovaná infraštruktúra. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP (nenávratný finančný príspevok)


AKTUÁLNA INFORMÁCIA: bol posunutý termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola z 29. 5. 2020 na 31. 8. 2020

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra vydalo usmernenie číslo 1, k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27. Časový harmonogram konania o ŽoNFP bol posunutý termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola z 29. 5. 2020 na 31. 8. 2020 a tým došlo automaticky aj k posunu všetkých ostatných hodnotiacich kôl


Cieľom výzvy je podporiť rozvoj podnikania v rámci rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja, prostredníctvom podpory projektov zameraných na uvedenie nového procesu s potenciálom podporiť rozvoj cestovného ruchu (t.j. priamym užívateľom produktu/služby súvisiacej s projektom môžu byť návštevníci regiónu)


Predmet projektu musí byť zameraný výlučne na niektoré z nasledujúcich odvetví


1) Vysoký potenciál cestovného ruchu

49.39 Ostatná osobná pozemná doprava i. n. (v rámci tejto podtriedy je oprávnená výlučne: prevádzka lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov) 77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb 91.02 Činnosti múzeí 91.03 Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí 91.04 Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií 93.11 Prevádzka športových zariadení (okrem golfových ihrísk, štadiónov, športových hál a pretekárskych dráh) 96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody


2) Stredný potenciál cestovného ruchu

13.9 Výroba ostatného textilu 15 Výroba kože a kožených výrobkov 16.29.0 Výroba ostatných výrobkov z dreva, výrobkov z korku, slamy a prúteného materiálu 23.1 Výroba skla a výrobkov zo skla 23.41 Výroba domácich a dekoratívnych keramických predmetov 23.49 Výroba ostatných keramických výrobkov 55.1 Hotelové a podobné ubytovanie 55.2 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie 55.3 Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány 56.1 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál (okrem podtriedy 56.10.2 - Zariadenia školského stravovania)


3) Nízky potenciál cestovného ruchu

10 Výroba potravín (okrem 10.9 Výroba a príprava krmív pre zvieratá) 11 Výroba nápojov 13 Výroba textilu (okrem 13.9 Výroba ostatného textilu) 14 Výroba odevov (okrem 14.12 Výroba pracovných odevov a 14.14 Výroba spodnej bielizne) 17.29 Výroba ostatných výrobkov z papiera a lepenky 18 Tlač a reprodukcia záznamových médií (okrem 18.2 Reprodukcia záznamových médií) 20.4 Výroba mydla a pracích prostriedkov, čistiacich a leštiacich prípravkov, parfumérskych a toaletných prípravkov 23.69 Výroba ostatných výrobkov z betónu, sadry a cementu 25.9 - Výroba ostatných kovových výrobkov 32 Iná výroba (okrem 32.5 a časti 32.4 - výroba hracích automatov, hier fungujúcich po vhodení mince, biliardových stolov, špeciálnych stolov pre hry v kasíne atď.) 58.1 Vydávanie kníh, periodík a iné nakladateľské činnosti 59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok 60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie.

Oprávnení žiadatelia: V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) Obchodného zákonníka17, t.j.: a) osoby zapísané v obchodnom registri, b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré spĺňajú všetky nasledovné podmienky:


 • k momentu poskytnutia pomoci spĺňajú definíciu MSP,

 • ku dňu predloženia ŽoNFP sú registrované na území SR,

 • od ich vzniku ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 12 mesiacov,ku dňu predloženia ŽoNFP disponujú minimálne jednou schválenou účtovnou závierkou za účtovné obdobie v trvaní 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom bola predložená ŽoNFP,

 • ku dňu predloženia ŽoNFP majú v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu,

 • sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve


Oprávnené územie: 1. a 2. kolo: Okresy: Lučenec a Rimavská Sobota 3. až n kolo: Okresy: Rimavská Sobota, Lučenec, Poltár, Revúca Cieľové skupiny: Mikro, malé, stredné podniky Výška pomoci: min. 35.000 EUR Výška pomoci: max. 200.000 EUR Intenzita pomoci: 85% Alokácia výzvy: 10.000.000 EUR Trvanie výzvy: 1. kolo: 25. Máj 2020


POSKYTNUTÉ SLUŽBY


 • Spracovanie a riadenie (projektový manažér, finančný manažér) a implementácia projektu

 • Vypracovanie, podanie a vedenie žiadosti

 • Konzultačná činnosť počas prípravy aj priebehu projektu až do jeho úspešnej implementácie

 • Príprava projektovej žiadosti o dotáciu

 • Vypracovanie projektu: zabezpečenie podkladov, vypracovanie žiadosti o NFP, vypracovanie východiskovej situácie, vypracovanie opisu projektu, vypracovanie vecného popisu výdavkov, určenie cieľa projektu, určenie cieľových skupín, vypracovanie merateľného ukazovateľa projektu, zabezpečenie výstupov projektu

 • Konzultačná činnosť počas prípravy aj v priebehu projektu

 • Realizácia výberového konania v rámci projektu financovaného z dotácie EÚ

 • Zaistenie administrácie a monitoringu projektu podľa schválenej žiadosti o dotáciu EÚ

 • Plná asistencia počas čerpania NFP

 • Audit projektu pred jeho ukončením