Projekt podporili

EU europsky socialny fond.png
efektivna verejna sprava.png
Ministerstvo vnutra.png

Názov projektu: Never všetkému čo je na webe

Iniciatíva neformálneho vzdelávania študentov v oblasti občianskej gramotnosti

Prijímateľ: EQL, T.G. Masaryka 7, 984 01 Lučenec

Kód projektu v ITMS2014+: 314011Q480
Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj
Trvanie projektu: 36 mesiacov (od 05/2019 do 04/2022)
Celkové oprávnené výdavky projektu: 298 085,92 €
Výška poskytnutého NFP: 283 181,62 €

Teenage Studenti zdvižením ruky

Občianske združenie EQL získalo finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu pre projekt s názvom “Never všetkému, čo je na webe (Iniciatíva neformálneho vzdelávania študentov v oblasti občianskej gramotnosti)”, ktorý je zameraný na zvýšenie občianskej gramotnosti v detskom a mladistvom veku. Nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu a ŠR SR predstavuje sumu 283 181,62 €. Projekt spolufinancuje občianske združenie z vlastných zdrojov vo výške 5 %.​

 

Zámerom projektu “Never všetkému, čo je na webe (Iniciatíva neformálneho vzdelávania študentov v oblasti občianskej gramotnosti)” je atraktívnou formou pripraviť žiakov a študentov na aktívne zapojenie sa do verejnej politiky, overovanie faktov v médiách, triedenie dezinformácií a konšpirácií na internete.

 

Dezinformačné weby na Slovensku sú takmer do takej miery čítané, sledované a počúvané, že prinášajú podobné čísla sledovanosti ako tradičné, mienkotvorné média. Tieto médiá okrem dezinformácií šíria nenávisť, rasizmus a vyvolávajú v čitateľoch strach. Prieskum Štátnej školskej inšpekcie z roku 2017 ukázal, že sklony ku konšpiračným témam zo strany školákov/študentov sú veľmi veľké. Preto je dôležité mládež pripraviť včas na to, aby informácie, ktoré prijíma, vedela správne spracovať, vyhodnotiť a overiť.

 

Súčasný školský systém nepripravuje žiakov na hrozbu, ktorú predstavuje šírenie dezinformačných správ. V rámci tohto projektu sa uskutočnia prednášky, workshopy na základných a stredných školách, ktoré budú zamerané na tzv. digitálnu výchovu. Počas pilotnej fázy bude vybraná vzorka učiteľov, ktorí budú môcť získané poznatky sprostredkovať žiakom druhého stupňa základných škôl a študentom stredných škôl. Žiači a študenti sa počas prednášok a praktických cvičení naučia prijímať správy, ako ich overiť a selektovať. Nahliadnu do fungovania médií, ako aj do princípu tvorby správ pre spravodajstvo, budú vedieť rozoznať seriózne médium od dezinformačného, falošného média. Súčasťou projektu bude aj webová platforma zameraná na výmenu informácií, ktorá prispeje k zvyšovaniu vedomostí širokého spektra – učiteľom, predstaviteľom verejnej správy a expertom, ako aj študentom a žiakom.

 

Realizáciou tohto projektu sa zvýši povedomie problematiky šírenia falošných správ a jej dopad na verejnú mienku. Hlavným prínosom projektu bude posilnenie a zefektívnenie kapacít inštitúcií verejného sektora na úrovni základných a stredných škôl a pridružených subjektov v ich schopnosti čeliť výzvam súvisiacim so šírením falošných správ v médiách a na internete.

 

Súčasťou realizovaných aktivít bude aj pilotné testovanie vytvorených didaktických pomôcok na vybraných základných a stredných školách v rámci Banskobystrického kraja.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.