Súťažné podklady a výzva na predkladanie ponúk

za  účelom výberu dodávateľa na  poskytnutie služby

 

Výzva v súlade s ustanovením  § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov – ZVO. 

 

 

Predmet zákazky :  

Tvorba interaktívneho webového  infoportálu

 

Služba

Všetky podmienky nestanovené v týchto súťažných podkladoch a podmienkach sa riadia Zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.

 

Predloženie ponúk za účelom výberového konania – výberu dodávateľa.

 

 

Úhrada výdavkov spojených s vytvorením a prevádzkovaním  webovej stránky v spojitosti s projektom :

StopPovodniam – Realizácia infoaktív v oblasti ochrany pred povodňami  v Banskobystrickom regióne

Kód projektu : 310021R604

Kód ŽoNFP : NFP310020R604

Operačný program : 310000- Kvalita životného prostredia

Prioritná os : Adaptácia na nepriaznivé  dôsledky zmeny klímy  so zameraním na ochranu pred povodňami

Cieľ : Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

 

Lučenec  14.01.2020

 

 

l.  NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉHÉ MIESTO VEREJNO OBSTARÁVATEĽA 

Názov organizácie: EQUILIBRIUM EU, združenie

IČO: 50646192

Adresa :  P. Rádayho 5166/8,  984 01  Lučenec

Štatutárny zástupca : Andrea  Bodorová

Kontaktná osoba:  Štefan Bodor, Telefón:  +420/775979999, e-mail: stevo@bodor.cz 

                              Ing. Želmíra Kolimárová, Telefón: +421/905614807, e-mail:     

                              zelmira.kolimarova@lucenec.sk  

 

Združenie bude vo verejnom obstarávaní postupovať v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) – ako verejný obstarávateľ.

Ďalšie informácie budú poskytnuté  na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode súťažných podkladov. 

      

Druh zákazky: Prieskum trhu zverejnením výzvy (zákazky CKO) a oslovením potenciálnych dodávateľov za účelom výberu dodávateľa  v súlade so zákonom č. 343/2016 Z.z. ( § 117 ) o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

II.  OPIS 

Názov ( predmet ) zákazky: 

Tvorba interaktívneho webového  infoportálu

Služba

 

Hlavné miesto poskytnutia služby : 

P. Rádayho 5166/8,  984 01  Lučenec

 

Opis zákazky: 

Jedná sa o vytvorenie a prevádzkovanie webovej stránky (edukatívno-informačného portálu) vrátane vytvorenia a správy facebookového profilu.  Portál (zatiaľ s pracovným názvom StopPovodniam.sk) predstavuje jednotné miesto – webstránku, na ktorej sa návštevník dozvie ako má prispieť k tomu, aby zabránil povodniam formou prevencie, vrátane včasnej prípravy na tieto a tým pádom eliminoval škody na svojom aj cudzom majetku. Jednoznačne pri tejto téme chýba osveta a zrozumiteľná publikácia/zdroj, z ktorej by sa tak široká verejnosť ako aj vybrané cieľové skupiny dozvedeli a naučili, ako majú formovať svoje okolie tak, aby predchádzali povodniam a prívalovým dažďom, prípadne v dôsledku ich výskytu úplne minimalizovali škody na majetku. Na portáli privíta návštevníka úvodná obrazovka. Hneď na prvej stránke bude umiestnený krátky popis o tom, komu stránka slúži a prečo vznikla. O niečo nižšie ako úvod budú umiestnené hlavné farebne odlíšené kategórie, ktoré sa budú venovať odporúčaniam na ochranu pred povodňami. Tieto sekcie budú rozdelené podľa typu návštevníka/cieľovej skupiny, aby sa lepšie zorientoval v tom, čo má, alebo môže z pohľadu svojho postavenia urobiť pre zníženie rizika povodne: 1) Som občan A - Dospelá verejnosť; 2) Som občan B - Deti a mládež; 3) Som poľnohospodár; 4) Som podnikateľ – stavebník 

 

a pod.; 5) Som príslušník minority - Rómska menšina. Po rozkliknutí jednotlivých kategórií sa zobrazia textové, grafické aj animované informácie. Budú vysvetlené a znázornené presne tie rady a odporúčania, ktoré sú dnes ťažko vyhľadateľné na internete.  Návštevník získa 

úplný prehľad o problematike v rámci ochrany pre povodňami a naučí sa ich aplikovať v rámci každodenného svojho života. Cieľom je, aby človek, ktorý sa chystá vykonať zásah do terénu či už stavaním domu, alebo inou činnosť - mal neustále na zreteli problematiku ochrany pred povodňami. Často krát si ľudia myslia, že keď nie je v blízkosti vodný zdroj, tak povodeň im nehrozí. Toto rozmýšľanie sa musí zmeniť a to presne takou osvetou, akú prináša predložený projekt. Pre návštevníkov – jednotlivé cieľové skupiny – budú v rámci portálu k dispozícii všetky užitočné informácie a to Pre-Počas-Po výskyte povodní a prívalových dažďov (napr. odporúčania na poistnú ochranu, návody na predchádzanie a správanie sa počas povodní, inštrukcie pre uplatňovanie si poistných náhrad, kontakty na relevantné inštitúcie atď.). Ľudia sa musia naučiť, že problematika povodní a ochrana pred povodňami sa ich týka. Musia chrániť seba, svoje okolie, prírodu, majetok a v prípade stavieb a iných zásahov do terénu myslieť na budúce generácie. Žiadateľ pri tvorbe predmetnej web stránky projektu zohľadní jej prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím, a zároveň bude táto lokalizovaná v jazykoch slovenskom (majorita) ako aj v jazyku rómskom (minorita).

 

Technická špecifikácia :

Vytvorenie webovej stránky s prehľadným grafickým dizajnom, redakčným systémom(CMS), zabezpečenie web hostingu so splnením podmienok prístupnosti web stránky pre osoby so zdravotným postihnutím na obdobie 12 mesiacov.

 

Popis jednotlivých častí zákazka (tá bude dodaná kompletne ako celok):

1. TVORBA WEBOVEJ STRÁNKY

 • Koncepčná fáza, schématický návrh celej webstránky/portálu, príprava základnej verzie

 • Grafický dizajn - hlavná stránka

 • HTML kódovanie hlavnej stránky

 • Vkladanie šablón do CMS a programovanie projektu

 • Plnenie obsahu na základe podkladov od zadávateľa

 • Modul vyhľadávanie v portáli 

 • Modul Blog

 • Testovanie projektu

 • Verzia BlindFriendly, prístupnosť podľa zákona pre web

 • Textová verzia projektu

 • Responzívna verzia pre rozmery 320 px, 480 px, 768 px, 1024 px, 1 280 px, 1 600 px

 • Rôzne jazykové verzie (slovenský jazyk, rómsky jazyk)

 • Integrácia sociálnych sietí (Facebook)

 • SEO optimalizácia

 • Zasielanie noviniek v napojení na databázu 

 • Zálohovanie webovej stránky raz za týždeň 

 • Vytváranie štatistiky stránky, kompatibilita s Googlestatistics 

 

 • Branding webovej stránky musí byť v súlade s Manuálom pre informovanie  a komunikáciu OP KŽP.

2. REDAKČNÝ SYSTÉM (CMS)

 • CMS systém - OpenSource CMS riešenie troch najvýznamnejších webových projektov CMS (Worpress, Drupal, Typo3...), alebo redakčný systém CMS na aktualizáciu stránky zodpovedajúci bežným užívateľským štandardom vo forme licencovaného produktu (avšak bez pravidelnej platby za prenájom licencie)

 • Slovenský jazyk

 • Možnosť nastavenia a správy úrovne administračných práv

 • Prístup do systému je možný len prostredníctvom konta s prideleným heslom - každý používateľ má pridelené konto a heslo s príslušnými právami na sekcie webstránky, podľa jeho kompetencií a pozície

 • Návod na prácu s redakčným systémom

 • Požadované funkcionality: upozorňovanie e-mailom na zmeny, vkladanie iframov, možnosť tlače, prispôsobený dizajn, jazykové verzie stránok (slovensky, čiastočne rómsky ), vkladanie formátovaného textu v MS WORD, pridávanie súborov užívateľom rôznych formátov (obrázky, bannery, foto, audio, video) s popisnými informáciami, možnosť pridávať veľké súbory

 • Dokumentácia k redakčnému systému (užívateľský manuál)

3. WEB HOSTING v rozsahu:

 • Web hosting na 12 mesiacov na serveri so zdieľaným hostingom

 • Kapacita diskového priestoru 10 až 20 GB

 • Dostupnosť web stránky 99,96 % za rok

4. FACEBOOKOVÝ PROFIL v rozsahu:

 • Vytvorenie a správa facebookového (FB) profilu v mene zadávateľa počas obdobia 12 mesiacov

FB profil bude poskytovať základné informácie o projekte a jeho témach a zároveň bude doplnkovým kanálom pre zverejňovanie informácií, noviniek a aktualít spojených s projektom.

 

CPV kód :  72415000-2 Operačné hostingové služby na využívanie webových (www) sídiel

 

Plánovaná doba realizácie  sú 4 mesiace, od 02/2020 do 05/2020

Minimálna doba prevádzkovania, od 02/2020 do 02/2021

 

Spôsob určenia ceny :

Uchádzač uvedie ním navrhovanú cenu  za komplexné dodanie služby  a v  ponuke uvedie celkové náklady.

 

 

III.  ADMINISTRATÍVNE  INFORMÁCIE 

 

Možnosť predloženia ponuky - rozdelenie predmetu zákazky na časti : 

 • zákazka nie je delená na časti

 

Povoľuje sa predloženie variantných riešení: 

 • nie

 

Oprávnení uchádzači :

Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorý je oprávnený dodávať požadovaný druh služby.

 

Jazyk ponuky:  Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku.

 

IV.  OBSAH PONUKY

 

Predloženie ponuky

1. Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. 

Súčasťou ponuky musí byť:

- cena za dodanie služby – označená ako cenová ponuka Príloha č. 1

- čestné prehlásenie o zákaze účasti vo VO – Príloha č. 2

 

2. Oprávnenie dodávať požadovanú službu, fotokópia.

 

Spôsob predkladania ponúk:

 1. poštovou zásielkou alebo osobne v uzatvorenom obale na adresu verejného obstarávateľa: 

EQUILIBRIUM EU,  P. Rádayho 5166/8, 984 01 Lučenec 

      Uzatvorené obaly je potrebné označiť heslom:

               „Tvorba interaktívneho webového  infoportálu  – Služba - neotvárať“

      alebo

 1. e-mailom na adresu : zelmira.kolimarova@lucenec.sk

               s označením e - mailu:  Tvorba interaktívneho webového  infoportálu

                                                     Služba

 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

1. Aktuálny doklad (fotokópia alebo scan) o oprávnení podnikať v predmete zákazky,  

    (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než 

    živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného 

    registra),  

2. Návrh ceny  bez DPH a vrátane DPH – označený ako Cenová ponuka – Príloha č.1

3. Ak záujemca nie je platiteľom DPH, uvedie cenu celkovú a v cenovej ponuke na túto 

    skutočnosť písomne upozorní.

4. Vyhlásenie, že nemá zákaz účasti vo VO  – Príloha č. 2.

 

Vyhotovenie ponuky - ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme (ako e-mailová správa).

Dokumenty majú byť podpísané:

- uchádzačom v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom.

 

Lehota na predkladanie ponúk:

deň:  27                  mesiac: 01                        rok: 2020              hodina: do 12,00 hod. 

      

Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia a bude neotvorená vrátená uchádzačovi (v prípade elektronickej komunikácie cez elektronický nástroj zákazky nebude sprístupnená).

 

Ponuky zostávajú platné v čase do 31.12.2020.

 

Náklady na ponuky

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u obstarávateľa.

 

Predpokladaná hodnota zákazky:   12 726,67 € bez DPH

 

V.  KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  podľa ust. § 44 ods. 3, c)  ZVO

             - najnižšia cena vrátane DPH  (cena celková)

Najnižšia cena vrátane DPH. (100%)

 

Cena v ponuke bude stanovená v zmysle Zákona č.18/1996 Zb. o cenách ako cena maximálna vrátane DPH s uvedením výšky DPH. Ceny, prípadne spôsob stanovenia cien v ponuke, pokryjú všetky náklady a veci k riadnemu vykonaniu  predmetu obstarávania.

 

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ zašle informáciu, že uspel.  S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v zmysle predloženej cenovej ponuky. 

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, že neuspeli s uvedením dôvodu.

 

Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky.

 

Vysvetlenie súťažných podkladov je možné vyžiadať u kontaktnej osoby:

 

Kontaktná osoba: Štefan Bodor 

Telefón:  +420/775979999, e-mail: stevo@bodor.cz 

a Ing. Kolimárovej na tel. čísle : +421 905614807 alebo mailom : zelmira.kolimarova@lucenec.sk.

 

VI.  PODMIENKY  TÝKAJÚCE  SA  ZMLUVY 
Doba dodania predmetu zákazky: 

Plánovaná doba realizácie  sú 4 mesiace, od 02/2020 do 05/2020

Minimálna doba prevádzkovania, od 02/2020 do 02/2021

Termín zadania zákazky: 

02/2020

 

Zmluva v súlade s obchodným zákonníkom.

Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného poskytovateľom služieb. Splatnosť faktúry je  30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 

 

Dodávateľ požadovanej služby bude povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s dodaním služieb / kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly /auditu sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od dodávateľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou. 

2.  Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu sú: 

a) Poskytovateľ pomoci a nim poverené osoby, 

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e) Splnomocnený zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 

 

Maximálna lehota na uzavretie zmluvného vzťahu: 31.12.2020.

 

Zdroj finančných prostriedkov a obchodné podmienky: 

Zákazka bude hradená  z prostriedkov poskytnutých v súlade s podpísanou Zmluvou o poskytnutí NFP – prostredníctvom Operačného programu : 310000- Kvalita životného prostredia, Prioritná os : Adaptácia na nepriaznivé  dôsledky zmeny klímy  so zameraním na ochranu pred povodňami, Cieľ : Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Zároveň z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa – združenia z jeho vlastných finančných prostriedkov spolufinancovaním.

 

 

 

Úhrada je bez zálohy. Úhrada faktúry bude  na základe  Zmluvy o poskytnutí služby a predložením daňového dokladu – faktúry.

 

 

 

Lučenec  14.01.2020

 

 

 

Príloha č. 1 -  Cenová ponuka

Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie o zákaze vo VO

Zrušenie verejného obstarávania - § 57, odstavec 2,

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov predmetu zákazky:

 Tvorba interaktívneho webového  infoportálu

 

Služba

         Združenie EQUILIBRIUM EU, ako verejný obstarávateľ, Vám oznamuje zrušenie verejného obstarávania predmetnej zákazky podľa § 57, odstavec 2 – nakoľko sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, v priebehu postupu  verejného obstarávania sa vyskytli dôvody osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno vo verejnom obstarávaní pokračovať, nakoľko je nutné súťažné podklady doplniť.

       

Obstarávanie predmetnej zákazky  združenie EQUILIBRIUM EU ako verejný obstarávateľ vyhlásilo zverejnením prostredníctvom svojej webovej stránky a zverejnením na zákazky CKO dňa 20.01.2020.

 

 

          Verejný obstarávateľ združenie EQUILIBRIUM EU pristúpi k opätovnému výberovému konaniu zverejnením výzvy a súťažných podkladov ako zákazku s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.