top of page

Projekt podporili

MPSVaR.jpg
OP Ľudské zdroje.jpg
EU sociálny fond.jpg

Názov projektu: Iniciatíva ANO

Aktivácia Neaktívnych Osôb

Prijímateľ: EQL, T.G. Masaryka 7, 984 01 Lučenec

Kód projektu v ITMS2014+: 312081BYJ3
Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj, Košický kraj
Trvanie projektu: 06/2022 - 11/2023
Celkové oprávnené výdavky projektu: 491 108,80 €
Výška poskytnutého NFP: 491 108,80 €

Barista kávy

Operačný program Ľudské zdroje podporil projekt občianskeho združenia EQL s názvom Iniciatíva ANO - Aktivácia Neaktívnych Osôb

LUČENEC (26.7.2022) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pomocou svojho programu Ľudské zdroje (OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-03) podporil nenávratným finančným príspevkom projekt občianskeho združena EQL - Iniciatíva ANO (Aktivácia neaktívnych osôb).

 

Časť ľudí si z rôznych dôvodov prácu aktívne nehľadá alebo aj hľadá, ale nemôže okamžite nastúpiť do práce pre chorobu či z dôvodu starostlivosti o člena rodiny. Títo ľudia sa považujú za ekonomicky neaktívnych. Dôvody a príčiny ekonomickej neaktivity môžu byť rôzne, avšak najčastejšie sa jedná o populáciu, ktorá už rezignovala na hľadanie si práce.

 

Úradný vestník Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) z roku 2019 konštatuje, že významná časť obyvateľstva stále nepracuje a nie je ani zahrnutá v štatistikách o nezamestnanosti, avšak má značný potenciál pracovať a vytvárať bohatstvo. EHSV odporúča členským štátom Európskej únie, aby zhromažďovali a analyzovali informácie o tom obyvateľstve vrátane rozličných charakteristík jednotlivých podskupín, motivácie týchto ľudí pracovať, povahy práce, ktorú by chceli vykonávať a ich schopností, aby sa tak ponuka a dopyt mohli ľahšie dopĺňať a aby sa mohli naplniť želania jednotlivých podskupín ekonomicky neaktívneho obyvateľstva, ktoré by chceli pracovať.

 

Zámerom iniciatívy ANO je priblížiť tieto neaktívne osoby k trhu práce posilnením individualizovaného odborného poradenstva a to priamo v teréne. Projekt je zameraný prioritne pre Banskobystrický a Košický kraj, s možným presahom na celé územie Slovenskej republiky.

 

V rámci projektu prebehne najprv identifikácia osôb a ich profilizácia, čo zahrňa zisťovanie prekážok pre vstup na trh práce, bilancia kompetencií, nastavenie osobného plánu pre riešenie situácie a tiež testovanie digitálnych zručností pomocou testu IT Fitness Test. Ďalšie aktivity projektu zahŕňajú samotnú realizáciu plánu, riešenie osobnej situácie krok za krokom a tiež vyriešenie osobnej situácie, hľadanie vhodného zamestnávateľa pre zamestnanie osoby z CS. Neaktívne osoby počas intervencie získajú individuálnu intenzívnu odbornú pomoc, budú sprevádzaní počas zamestnania a i.

Projekt sa bude realizovať 18 mesiacov. Úspešnou realizáciou iniciatívy ANO priblížime neaktívne osoby k trhu práce posilnením individualizovaného odborného poradenstva priamo v teréne.

bottom of page