Súťažné podklady výzva na predkladanie ponúk

za účelom výberu dodávateľa na  poskytnutie služby

 

Výzva v súlade s ustanovením  § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov – ZVO. 

 

 

Predmet zákazky :  

Informačno – vzdelávacia Roadshow

 

Služba

 

Všetky podmienky nestanovené v týchto súťažných podkladoch a podmienkach sa riadia Zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.

 

Predloženie ponúk za účelom výberového konania – výberu dodávateľa.

 

Úhrada výdavkov spojených s organizovaním cyklov  prezentačno – edukatývnych prednášok  a stretnutí   s vybranými cieľovými skupinami v spojitosti s projektom :

StopPovodniam – Realizácia infoaktív v oblasti ochrany pred povodňami  v Banskobystrickom regióne

Kód projektu : 310021R604

Kód ŽoNFP : NFP310020R604

Operačný program : 310000- Kvalita životného prostredia

Prioritná os : Adaptácia na nepriaznivé  dôsledky zmeny klímy  so zameraním na ochranu pred povodňami

Cieľ : Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

 

Lučenec  14.01.2020

 

l.  NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉHÉ MIESTO VEREJNO OBSTARÁVATEĽA 

Názov organizácie: EQUILIBRIUM EU, združenie

IČO: 50646192

Adresa :  P. Rádayho 5166/8,  984 01  Lučenec

Štatutárny zástupca : Andrea  Bodorová

Kontaktná osoba:  Štefan Bodor, Telefón:  +420/775979999, e-mail: stevo@bodor.cz 

                              Ing. Želmíra Kolimárová, Telefón: +421/905614807, e-mail:     

                              zelmira.kolimarova@lucenec.sk  

 

Združenie bude vo verejnom obstarávaní postupovať v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) – ako verejný obstarávateľ.

Ďalšie informácie budú poskytnuté  na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode súťažných podkladov. 

      

Druh zákazky: Prieskum trhu zverejnením výzvy (zákazky CKO) a oslovením potenciálnych dodávateľov za účelom výberu dodávateľa  v súlade so zákonom č. 343/2016 Z.z. ( § 117 ) o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II.  OPIS 

Názov ( predmet ) zákazky: 

Informačno – vzdelávacia Roadshow

Služba

 

Hlavné miesto poskytnutia služby : 

P. Rádayho 5166/8,  984 01  Lučenec

 

Opis zákazky: 

 

Jedná sa o cyklus prezentačno-edukatívnych prednášok a stretnutí s vybranými cieľovými skupiny v rámci Banskobystrického kraja, ktorých obsahovou náplňou projektu budú info-aktivity spojené s a) environmentálnym vzdelávaním a b) osvetou a to v kontexte zmiernenia známych vplyvov povodní a prívalových dažďov na ekosystémy a ľudské zdravie. Cieľovými skupinami sú: žiaci základných škôl – II. stupeň (vo veku 10-15 rokov); študenti stredných škôl (vo veku 15-19 rokov); široká dospelá verejnosť; podnikateľský sektor a subjekty vo vybraných odvetviach (Pôdohospodárstvo a lesníctvo, Priemysel - stavebníctvo) a marginalizované skupiny (rómska minorita). 

Obsahové zameranie prednášok: 

Prezentácia informácií (foto-dokumentácia, video-dokumentácia) o tom, čo je povodeň, kedy vzniká povodeň aké sú jej následky; Prezentácia informácii o škodách, ktoré za uplynulé roky spôsobili povodne; Prezentácia najväčších povodní Sveta; Prezentácia najväčších povodní Európy; Prezentácia najväčších a posledných povodní na Slovensku; Diskusia: aké opatrenia odporúčajú poslucháči prezentácie; Prezentácia najúčinnejších metód ochrany pred povodňami; Prezentácia praktických príkladov, ako majú dbať na ochranu pred povodňou obyvatelia žijúci v blízkosti toku riek, obyvatelia žijúci ďalej od toku riek, akoby sa k tejto problematike mali postaviť poľnohospodári, starostovia, ľudia ktorí majú v pláne stavať dom, či inú budovu. Počet realizovaných prednášok je min. 40 (počet navštívených základných škôl: min. 20, počet navštívených stredných škôl: min. 15, počet navštívených firiem: min. 5) s počtom účastníkov min. 960.

 

Organizačné a administratívne zabezpečenie aktivity Roadshow v súlade so špecifikáciou žiadateľa a to v nasledujúcom rozsahu: 

 

 • Súbor prezentácií/prednášok min. 40 (počet navštívených základných škôl: min. 20, počet navštívených stredných škôl: min. 15, počet navštívených firiem: min. 5) s počtom účastníkov min. 960.

 • Výber škôl a firiem v Banskobystrickom kraji a to v nasledovných miestach konania: Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Fiľakovo, Hnúšťa, Tisovec, Poltár, Málinec, Holiša, Radzovce, Modrý Kameň (Zoznam miest konania môže byť po písomnom zdôvodnení pozmenený - najmä v prípade nezáujmu oslovených škôl a firiem v miestach konania, resp. v prípade záujmu škôl a firiem v iných miestach konania, ktoré sa chcú zapojiť do aktivity Roadshow. Zmena podlieha odsúhlaseniu zadávateľa).

 • Dohoda termínov stretnutí so školami a firmami, komunikácia s riaditeľmi prípadne ich zástupcami.

 • V mieste konania prednášky musí byť zabezpečená príprava miestnosti určenej na stretnutie s cieľovou skupinou (max. 30 osôb) v rozsahu trvania max. do dvoch hodín, vrátane označenia miestnosti povinným brandingom v počte 40 jednotiek (= 40 prednášok).

 • Zabezpečenie technického vybavenia zahŕňa:

a) príprava sedenia pre prednášajúcich a účastníkov prednášky – Počet jednotiek: 40,

b) notebook (min. MacOS 2010) – Počet jednotiek: 40,

c) premietacie plátno – Počet jednotiek: 40,

d) dataprojektor – Počet jednotiek: 40,

e) diaľkový ovládač na dataprojektor – Počet jednotiek: 40,

f) laserové ukazovátko – Počet jednotiek: 40,

g) zabezpečenie internetového pripojenia min. 100Mbit – Počet jednotiek: 40,

h) príprava a technická obsluha prezentačnej techniky – Počet jednotiek: 40,

i) povinné označenie (branding) v súlade s Manuálom pre informovanie  a komunikáciu OP KŽP.

 • Prezenčná listina (Počet jednotiek: 40) - Formát A4, samostatná pre každé stretnutie s cieľovou skupinou označená miestom konania a dátumom, povinné označenie (branding) v súlade s Manuálom pre informovanie  a komunikáciu OP KŽP.

 • Fotodokumentácia z každého stretnutia s cieľovou skupinou/prednášky - Fotodokumentácia (min. 5 záberov  z každého stretnutia) bude odovzdaná po ukončení aktivít zákazky zadávateľovi na USB nosiči.

 • Logistika - Doprava prednášajúcich a členov odborného/projektového tímu na miesto určenia v súlade s časovým harmonogramom prednášok, zabezpečenie ich prepravy  a presunu počas doby trvania aktivity. Po ukončení aktivity spätná doprava. Vzdialenosti a rozsah dopravy bude odvodený od miest realizácie prednášok.

 

Spolupôsobenie :

Verejný obstarávateľ - zadávateľ poskytne úspešnému uchádzačovi spolupôsobenie pri zostavovaní programu prezentácií/prednášok  v rámci Roadshow a dodá zoznam škôl a firiem, ktoré boli ním informované o pripravovanej aktivite Roadshow a majú predbežný záujem o realizáciu tejto aktivity. Prednášky budú zabezpečené lektorom, ktorého zabezpečí verejný obstarávateľ - zadávateľ.

 

Termíny realizácie : 9 mesiacov (1. cyklus: od 04/2020 do 06/2020, 2. cyklus: od 10/2020 do 12/2020)

 

CPV kód : 80340000 – 9 – Špeciálne vzdelávanie

 

Spôsob určenia ceny :

Uchádzač uvedie ním navrhovanú cenu  za komplexné dodanie služby  a v  ponuke uvedie celkové náklady.

 

III.  ADMINISTRATÍVNE  INFORMÁCIE 


Možnosť predloženia ponuky - rozdelenie predmetu zákazky na časti : 

 • zákazka nie je delená na časti

 

Povoľuje sa predloženie variantných riešení: 

 • nie

 

Oprávnení uchádzači :

Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorý je oprávnený dodávať požadovaný druh služby.

 

Jazyk ponuky:  Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku.

 

IV.  OBSAH PONUKY

 

Predloženie ponuky

1. Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. 

Súčasťou ponuky musí byť:

- cena za dodanie služby – označená ako cenová ponuka Príloha č. 1

- čestné prehlásenie o zákaze účasti vo VO – Príloha č. 2

 

2. Oprávnenie dodávať požadovanú službu, fotokópia.

 

Spôsob predkladania ponúk:

 1. poštovou zásielkou alebo osobne v uzatvorenom obale na adresu verejného obstarávateľa: 

EQUILIBRIUM EU,  P. Rádayho 5166/8, 984 01 Lučenec 

      Uzatvorené obaly je potrebné označiť heslom:

               „Informačno – vzdelávacia Roadshow – Služba - neotvárať“

      alebo

 1. e-mailom na adresu : zelmira.kolimarova@lucenec.sk

               s označením e - mailu:  Informačno – vzdelávacia Roadshow - Služba

 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

1. Aktuálny doklad (fotokópia alebo scan) o oprávnení podnikať v predmete zákazky,  

    (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než 

    živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného 

    registra),  

2. Návrh ceny  bez DPH a vrátane DPH – označený ako Cenová ponuka – Príloha č.1

3. Ak záujemca nie je platiteľom DPH, uvedie cenu celkovú a v cenovej ponuke na túto 

    skutočnosť písomne upozorní.

4. Vyhlásenie, že nemá zákaz účasti vo VO  – Príloha č. 2.

 

Vyhotovenie ponuky - ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme (ako e-mailová správa).

Dokumenty majú byť podpísané:

- uchádzačom v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom.

 

Lehota na predkladanie ponúk:

deň:  27                  mesiac: 01                        rok: 2020              hodina: do 12,00 hod. 

      

Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia a bude neotvorená vrátená uchádzačovi (v prípade elektronickej komunikácie cez elektronický nástroj zákazky nebude sprístupnená).

 

Ponuky zostávajú platné v čase do 31.12.2020.

 

Náklady na ponuky

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u obstarávateľa.

 

Predpokladaná hodnota zákazky:   14 633,33 € bez DPH

 

V.  KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  podľa ust. § 44 ods. 3, c)  ZVO

             - najnižšia cena vrátane DPH  (cena celková)

Najnižšia cena vrátane DPH. (100%)

 

Cena v ponuke bude stanovená v zmysle Zákona č.18/1996 Zb. o cenách ako cena maximálna vrátane DPH s uvedením výšky DPH. Ceny, prípadne spôsob stanovenia cien v ponuke, pokryjú všetky náklady a veci k riadnemu vykonaniu  predmetu obstarávania.

 

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ zašle informáciu, že uspel.  S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v zmysle predloženej cenovej ponuky. 

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, že neuspeli s uvedením dôvodu.

 

Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky.

 

Vysvetlenie súťažných podkladov je možné vyžiadať u kontaktnej osoby:

 

Kontaktná osoba: Štefan Bodor 

Telefón:  +420/775979999, e-mail: stevo@bodor.cz 

a Ing. Kolimárovej na tel. čísle : +421 905614807 alebo mailom : zelmira.kolimarova@lucenec.sk.

 

VI.  PODMIENKY  TÝKAJÚCE  SA  ZMLUVY 
Doba dodania predmetu zákazky: 

Lehota na dodanie služby - 9 mesiacov od uzavretia zmluvného vzťahu

Termín zadania zákazky: 

02/2020

 

Zmluva v súlade s obchodným zákonníkom.

Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného poskytovateľom služieb. Splatnosť faktúry je  30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 

 

Dodávateľ požadovanej služby bude povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s dodaním služieb / kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly /auditu sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od dodávateľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou. 

2.  Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu sú: 

a) Poskytovateľ pomoci a nim poverené osoby, 

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e) Splnomocnený zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 

 

Maximálna lehota na uzavretie zmluvného vzťahu: 31.12.2020.

 

Zdroj finančných prostriedkov a obchodné podmienky: 

Zákazka bude hradená  z prostriedkov poskytnutých v súlade s podpísanou Zmluvou o poskytnutí NFP – prostredníctvom Operačného programu : 310000- Kvalita životného prostredia, Prioritná os : Adaptácia na nepriaznivé  dôsledky zmeny klímy  so zameraním na ochranu pred povodňami, Cieľ : Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Zároveň z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa – združenia z jeho vlastných finančných prostriedkov spolufinancovaním.

 

Úhrada je bez zálohy. Úhrada faktúry bude  na základe  Zmluvy o poskytnutí služby a predložením daňového dokladu – faktúry.

Lučenec  14.01.2020

 

 

 

Príloha č. 1 -  Cenová ponuka

Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie o zákaze vo VO

Zrušenie verejného obstarávania - § 57, odstavec 2,

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 Názov predmetu zákazky:

Informačno – vzdelávacia Roadshow

Služba

         Združenie EQUILIBRIUM EU, ako verejný obstarávateľ, Vám oznamuje zrušenie verejného obstarávania predmetnej zákazky podľa § 57, odstavec 2 – nakoľko sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, v priebehu postupu  verejného obstarávania sa vyskytli dôvody osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno vo verejnom obstarávaní pokračovať, nakoľko je nutné súťažné podklady doplniť.

       

Obstarávanie predmetnej zákazky  združenie EQUILIBRIUM EU ako verejný obstarávateľ vyhlásilo zverejnením prostredníctvom svojej webovej stránky a zverejnením na zákazky CKO dňa 20.01.2020.

 

 

          Verejný obstarávateľ združenie EQUILIBRIUM EU pristúpi k opätovnému výberovému konaniu zverejnením výzvy a súťažných podkladov ako zákazku s nízkou hodnotou v súlade s § 117

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.